Terms and Conditions

Các thay đổi đối với thỏa thuận này

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách đăng các điều khoản cập nhật trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện mới.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi, điền vào biểu mẫu liên hệ này

Shopping Cart